Calls

Повик број 01/15-2019

Институтот за стратешки истражувања и едукација (ИСИЕ) од Скопје за потребите на реализација на проектот “Hidden Gems of Skopje Old Town: Project for Mapping Locations and Trails of Intangible Cultural Heritage”(Скриено богатство на Скопската стара чаршија: Мапирање на локации и патеки на нематеријално културно наследство)  кој е финансиран од Regional Cooperation Council објавува повик за набавка

 1. Предмет на набавка

Предмет на набавка се фотографии на објекти во старата скопска чаршија од 70 до 100 локации или вкупно од 250 до 300 фотографии.

Локацијата за фотографирање е старата скопска чаршија.

Листата на објекти кои ќе бидат фотографирани ќе биде подготовена од страна на ИСИЕ

Фотографиите треба да бидат технички обработени и подобни за користење за изработка на мобилна локација.

Фотографиите и сите права од фотографиите преминуваат на ИСИЕ

ИСИЕ го задржува правото да ги употребува фотографиите и за други намени (промоции на социјални мрежи и слично)

Проектната документација е достапна на интернет страницата на ИСИЕ

 1. Критериуми за избор

Цена: 40 поени

Рок на завршување на работите: 20 поени

Квалитет: 20 поени

Претходно искуство: 20 поени

 1. Документи кои треба да се достават
 • Финансиска понуда, која треба биде дадена во вкупна сума во денари која ги вклучува сите трошоци на понудувачот како и рокот за завршување на работите
 • Доказ за квалитет кој претставува доказ дека понудувачот располага со соодветна техничка опрема
 • Листа на референтни претходни проекти или работни задачи со кои се докажува претходно искуство
 1. Склучување на договорот и рангирање

Доколку најдобро рангираната понуда е повисока од износот на средства утврден согласно со буџетот на ИСИЕ и одобрен од донаторот за оваа намена ИСИЕ го задржува правото да побара намалување на понудената цена од страна на понудувачот. Доколку понудувачот не се согласи со намалување на цената, ИСИЕ го задржува правото да не ја прифати понудата односно да не склучи договор со ни еден понудувач.

 1. Рок за аплицирање: 21.1.2019 година
 2. Доставување на понудите: понудите се доставуваат електронски на следната адреса isie@mail.org

За дополнителни информации Ве молиме обратете се на: isie@mail.org или на телефонскиот број 071 375 554

Повик број 02/15-2019

Институтот за стратешки истражувања и едикација (ИСИЕ) од Скопје за потребите на реализација на проектот “Hidden Gems of Skopje Old Town: Project for Mapping Locations and Trails of Intangible Cultural Heritage”(Скриено богатство на Скопската стара чаршија: Мапирање на локации и патеки на нематеријално културно наследство)  кој е финансиран од Regional Cooperation Council објавува повик за набавка

 1. Предмет на набавка

Предмет на набавка се два видео записи за потребите на проектот, преку продуцирање на кадри и инсерти од старата скопска чаршија.

Локацијата на снимање е старата скопска чаршија.

Понудувачот треба да обезбеди и снимање со дрон за потребите на видео записите.

Понудувачот има обврска да го организира целокупното снимање и монтирање на видео записите согласно професионалните стандарди.

Должината на секое видео одделно е максимум 2 минути.

Видео записите и сите права од видео записите  преминуваат на ИСИЕ

ИСИЕ го задржува правото да ги употребува видео записите и за други намени (промоции на социјални мрежи и слично)

 1. Критериуми за избор

Цена: 40 поени

Рок на завршување на работите: 20 поени

Квалитет: 20 поени

Претходно искуство: 20 поени

 1. Документи кои треба да се достават
 • Финансиска понуда, која треба биде дадена во вкупна сума во денари која ги вклучува сите трошоци на понудувачот како и рокот за завршување на работите
 • Доказ за квалитет кој претставува доказ дека понудувачот располага со соодветна техничка опрема
 • Листа на референтни претходни проекти или работни задачи со кои се докажува претходно искуство
 1. Склучување на договорот и рангирање

Доколку најдобро рангираната понуда е повисока од износот на средства утврден согласно со буџетот на ИСИЕ и одобрен од донаторот за оваа намена ИСИЕ го задржува правото да побара намалување на понудената цена од страна на понудувачот. Доколку понудувачот не се согласи со намалување на цената, ИСИЕ го задржува правото да не ја прифати понудата односно да не склучи договор со ни еден понудувач.

 1. Рок за аплицирање: 21.1.2019 година
 2. Доставување на понудите: понудите се доставуваат електронски на следната адреса isie@mail.org

За дополнителни информации Ве молиме обратете се на: isie@mail.org или на телефонскиот број 071 375 554

Повик број 03/15-2019

Институтот за стратешки истражувања и едикација (ИСИЕ) од Скопје за потребите на реализација на проектот “Hidden Gems of Skopje Old Town: Project for Mapping Locations and Trails of Intangible Cultural Heritage”(Скриено богатство на Скопската стара чаршија: Мапирање на локации и патеки на нематеријално културно наследство)  кој е финансиран од Regional Cooperation Council објавува повик за набавка

 1. Предмет на набавка

Предмет на набавка е изработка на посебна интернет страница и нејзино одржување за потребите на проектот.

Понудувачот има обврска да обезбеди и обука од 20 часа за лице од ИСИЕ кое ќе биде задолжено да биде администратор на страницата. Проектната документација е достапна на интернет страницата на ИСИЕ.

Цена: 60 поени

Рок на завршување на работите: 20 поени

Претходно искуство: 20 поени

 1. Документи кои треба да се достават
 • Финансиска понуда, која треба биде дадена во вкупна сума во денари која ги вклучува сите трошоци на понудувачот како и рокот за завршување на работите
 • Листа на референтни претходни проекти или работни задачи со кои се докажува претходно искуство
 1. Склучување на договорот и рангирање

Доколку најдобро рангираната понуда е повисока од износот на средства утврден согласно со буџетот на ИСИЕ и одобрен од донаторот за оваа намена ИСИЕ го задржува правото да побара намалување на понудената цена од страна на понудувачот. Доколку понудувачот не се согласи со намалување на цената, ИСИЕ го задржува правото да не ја прифати понудата односно да не склучи договор со ни еден понудувач.

 1. Рок за аплицирање: 21.1.2019 година
 2. Доставување на понудите: понудите се доставуваат електронски на следната адреса isie@mail.org

За дополнителни информации Ве молиме обратете се на: isie@mail.org или на телефонскиот број 071 375 554

Повик број 04/15-2019

Институтот за стратешки истражувања и едикација (ИСИЕ) од Скопје за потребите на реализација на проектот “Hidden Gems of Skopje Old Town: Project for Mapping Locations and Trails of Intangible Cultural Heritage”(Скриено богатство на Скопската стара чаршија: Мапирање на локации и патеки на нематеријално културно наследство)  кој е финансиран од Regional Cooperation Council објавува повик за набавка

 1. Предмет на набавка

Предмет на набавка се печатење на фалери во количина 10.000 примероци. Проектната документација е достапна на интернет страницата на ИСИЕ

 1. Критериуми за избор

Цена: 80 поени

Рок на завршување на работите: 20 поени

 1. Документи кои треба да се достават
 • Финансиска понуда, која треба биде дадена во вкупна сума во денари која ги вклучува сите трошоци на понудувачот како и рокот за завршување на работите
 1. Склучување на договорот и рангирање

Доколку најдобро рангираната понуда е повисока од износот на средства утврден согласно со буџетот на ИСИЕ и одобрен од донаторот за оваа намена ИСИЕ го задржува правото да побара намалување на понудената цена од страна на понудувачот. Доколку понудувачот не се согласи со намалување на цената, ИСИЕ го задржува правото да не ја прифати понудата односно да не склучи договор со ни еден понудувач.

 1. Рок за аплицирање: 21.1.2019 година
 2. Доставување на понудите: понудите се доставуваат електронски на следната адреса isie@mail.org

За дополнителни информации Ве молиме обратете се на: isie@mail.org или на телефонскиот број 071 375 554

Повик број 05/15-2019

Институтот за стратешки истражувања и едикација (ИСИЕ) од Скопје за потребите на реализација на проектот “Hidden Gems of Skopje Old Town: Project for Mapping Locations and Trails of Intangible Cultural Heritage”(Скриено богатство на Скопската стара чаршија: Мапирање на локации и патеки на нематеријално културно наследство)  кој е финансиран од Regional Cooperation Council објавува повик за набавка

 1. Предмет на набавка

Предмет на набавката е дизајн на визуелен идентитет на проект кој се состои од дизајн на лого и дизајн на кампања за презентација на проектот. Проектната документација е достапна на интернет страницата на ИСИЕ.

 1. Критериуми за избор

Цена: 60 поени

Рок на завршување на работите: 20 поени

Претходно искуство: 20 поени

 1. Документи кои треба да се достават
 • Финансиска понуда, која треба биде дадена во вкупна сума во денари која ги вклучува сите трошоци на понудувачот како и рокот за завршување на работите
 • Листа на референтни претходни проекти или работни задачи со кои се докажува претходно искуство
 1. Склучување на договорот и рангирање

Доколку најдобро рангираната понуда е повисока од износот на средства утврден согласно со буџетот на ИСИЕ и одобрен од донаторот за оваа намена ИСИЕ го задржува правото да побара намалување на понудената цена од страна на понудувачот. Доколку понудувачот не се согласи со намалување на цената, ИСИЕ го задржува правото да не ја прифати понудата односно да не склучи договор со ни еден понудувач.

 1. Рок за аплицирање: 21.1.2019 година
 2. Доставување на понудите: понудите се доставуваат електронски на следната адреса isie@mail.org

За дополнителни информации Ве молиме обратете се на: isie@mail.org или на телефонскиот број 071 375 554

Повик број 06/15-2019

Институтот за стратешки истражувања и едикација (ИСИЕ) од Скопје за потребите на реализација на проектот “Hidden Gems of Skopje Old Town: Project for Mapping Locations and Trails of Intangible Cultural Heritage”(Скриено богатство на Скопската стара чаршија: Мапирање на локации и патеки на нематеријално културно наследство)  кој е финансиран од Regional Cooperation Council објавува повик за набавка

 1. Предмет на набавка

Предмет на набавка е дизајн на структруа на мобилна апликација за IOS и Android верзија.

Дизајнот треба да возможи лесно и едноставно ракување на корисниците на апликацијата.

Дизајнот треба да вклучи соодветни технички решенија за содржините на мобилната апликација определени со проектот на ИСИЕ. Проектната документација е достапна на интернет страницата на ИСИЕ.

 1. Критериуми за избор

Цена: 60 поени

Рок на завршување на работите: 20 поени

Претходно искуство: 20 поени

 1. Документи кои треба да се достават
 • Финансиска понуда, која треба биде дадена во вкупна сума во денари која ги вклучува сите трошоци на понудувачот како и рокот за завршување на работите
 • Листа на референтни претходни проекти или работни задачи со кои се докажува претходно искуство
 1. Склучување на договорот и рангирање

Доколку најдобро рангираната понуда е повисока од износот на средства утврден согласно со буџетот на ИСИЕ и одобрен од донаторот за оваа намена ИСИЕ го задржува правото да побара намалување на понудената цена од страна на понудувачот. Доколку понудувачот не се согласи со намалување на цената, ИСИЕ го задржува правото да не ја прифати понудата односно да не склучи договор со ни еден понудувач.

 1. Рок за аплицирање: 21.1.2019 година
 2. Доставување на понудите: понудите се доставуваат електронски на следната адреса isie@mail.org

За дополнителни информации Ве молиме обратете се на: isie@mail.org или на телефонскиот број 071 375 554

 

Повик број 07/15-2018

Институтот за стратешки истражувања и едикација (ИСИЕ) од Скопје за потребите на реализација на проектот “Hidden Gems of Skopje Old Town: Project for Mapping Locations and Trails of Intangible Cultural Heritage”(Скриено богатство на Скопската стара чаршија: Мапирање на локации и патеки на нематеријално културно наследство)  кој е финансиран од Regional Cooperation Council објавува повик за набавка

 1. Предмет на набавка

Предмет на набавка е изработка на мобилна апликација за IOS и Android. Мобилната апликација претставува туристички водич за старата скопска чаршија согласно со проектната документација која е објавена на интернет страницата на ИСИЕ. Предметот на набавката  се состои од:

 • Изработка на позадински дел на апликацијата, подигнување на база и комуникација со неа (вклучувајќи сетирање на сервер, креирање на база, креирање/менување на податоци, пуширање на нотификации и др)
 • Конфигурација на администраторска платформа за апликациите
 • Изработка на IOS апликација
 • Изработка на Android апликација

Во документацијата е опишана содржината на апликацијата која се состои од текст, слики, мапи, аудио и видео запис и кои треба да бидат внесени во мобилната апликација која е дел од обврските на овој повик.

 

Проектната документација е достапна на интернет страницата на ИСИЕ

 1. Критериуми за избор

Цена: 50 поени

Рок на завршување на работите: 20 поени

Претходно искуство: 30 поени

 1. Документи кои треба да се достават
 • Финансиска понуда, која треба биде дадена во вкупна сума во денари која ги вклучува сите трошоци на понудувачот (без данок) како и рокот за завршување на работите
 • Листа на референтни претходни проекти или работни задачи со кои се докажува претходно искуство
 1. Склучување на договорот и рангирање

Доколку најдобро рангираната понуда е повисока од износот на средства утврден согласно со буџетот на ИСИЕ и одобрен од донаторот за оваа намена ИСИЕ го задржува правото да побара намалување на понудената цена од страна на понудувачот. Доколку понудувачот не се согласи со намалување на цената, ИСИЕ го задржува правото да не ја прифати понудата односно да не склучи договор со ни еден понудувач.

 1. Рок за аплицирање: 25.1.2019 година
 2. Доставување на понудите: понудите се доставуваат електронски на следната адреса isie@mail.org

 

За дополнителни информации Ве молиме обратете се на: isie@mail.org или на телефонскиот број 071 375 554

Повик број 08/15-2019

Институтот за стратешки истражувања и едикација (ИСИЕ) од Скопје за потребите на реализација на проектот “Hidden Gems of Skopje Old Town: Project for Mapping Locations and Trails of Intangible Cultural Heritage”(Скриено богатство на Скопската стара чаршија: Мапирање на локации и патеки на нематеријално културно наследство)  кој е финансиран од Regional Cooperation Council објавува повик за набавка

 1. Предмет на набавка

Предмет на набавката е снимање и техничка обработка што вклучува и монтирање во соодветен формат. Снимањето се состои од аудио записи на текст кој е подготвен од страна на ИСИЕ. Обемот на работа опфаќа 70 аудиозаписи при што секој одделен аудиозапис во просек е приближно не подолг од 10 минути траење, односно вкупно целиот материјал е приближно не подолг од 700 минути.

 

 1. Критериуми за избор

Цена: 60 поени

Рок на завршување на работите: 20 поени

Претходно искуство: 20 поени

 1. Документи кои треба да се достават
 • Финансиска понуда, која треба биде дадена во вкупна сума во денари во бруто износ која ги вклучува сите трошоци на понудувачот како и рокот за завршување на работите
 • Листа на референтни претходни проекти или работни задачи со кои се докажува претходно искуство
 1. Склучување на договорот и рангирање

Доколку најдобро рангираната понуда е повисока од износот на средства утврден согласно со буџетот на ИСИЕ и одобрен од донаторот за оваа намена ИСИЕ го задржува правото да побара намалување на понудената цена од страна на понудувачот. Доколку понудувачот не се согласи со намалување на цената, ИСИЕ го задржува правото да не ја прифати понудата односно да не склучи дог-овор со ни еден понудувач.

 1. Рок за аплицирање: 1.3.2019 година
 2. Доставување на понудите: понудите се доставуваат електронски на следната адреса isie@mail.org

За дополнителни информации Ве молиме обратете се на: isie@mail.org или на телефонскиот број 071 375 554

Повеќе информации за повикот како и подетален опис се достапни на следниот линк.

 

Повик број 09/15-2018

Институтот за стратешки истражувања и едикација (ИСИЕ) од Скопје за потребите на реализација на проектот “Hidden Gems of Skopje Old Town: Project for Mapping Locations and Trails of Intangible Cultural Heritage”(Скриено богатство на Скопската стара чарјшија: Мапирање на локации и патеки на нематеријално културно наследство)  кој е финансиран од Regional Cooperation Council објавува повик за набавка

 1. Предмет на набавка

Предметот на набавката се состои од превод на текст во обем од 25 страници, 1500 карактери на страница (без простор). Тектстот е подготвен на македонски јазик. Текстот треба да се преведе на следните јазици: албански јазик, турски јазик, грчки јазик, германски јазик, полски јазик, српски јазик, бугарски јазик, англиски јазик и холандски јазик.

Понудите може да бидат доставени за сите јазици, или за одделен јазик.

 1. Критериуми за избор

Цена: 60 поени

Рок на завршување на работите: 40 поени

 1. Документи кои треба да се достават
 • Финансиска понуда, која треба биде дадена во вкупна сума во денари која ги вклучува сите трошоци на понудувачот како и рокот за завршување на работите
 1. Склучување на договорот и рангирање

Доколку најдобро рангираната понуда е повисока од износот на средства утврден согласно со буџетот на ИСИЕ и одобрен од донаторот за оваа намена ИСИЕ го задржува правото да побара намалување на понудената цена од страна на понудувачот. Доколку понудувачот не се согласи со намалување на цената, ИСИЕ го задржува правото да не ја прифати понудата односно да не склучи договор со ни еден понудувач.

 1. Рок за аплицирање: 1.3.2019 година
 2. Доставување на понудите: понудите се доставуваат електронски на следната адреса isie@mail.org

 

За дополнителни информации Ве молиме обратете се на: isie@mail.org или на телефонскиот број 071 375 554