Поттикнување на овозможувачка средина за пријавување корупција во јавните претпријатија

СТУДИЈА ЗА ПРОЦЕНА НА СОСТОЈБАТА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ПО ПРИЈАВИ НА УКАЖУВАЧИ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ОТЧЕТНОСТ НА ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
СТУДИЈА ЗА ПРОЦЕНА НА СОСТОЈБАТА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ПО ПРИЈАВИ НА УКАЖУВАЧИ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ОТЧЕТНОСТ НА ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА АНТИКОРУПЦИСКИ ПРАКТИКИ И ПОЛИТИКИ ВО ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА
ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА АНТИКОРУПЦИСКИ ПРАКТИКИ И ПОЛИТИКИ ВО ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА
Патоказ за спроведување на антикорупциски политики и практики во јавните претпријатија
Патоказ за спроведување на антикорупциски политики и практики во јавните претпријатија
STUDIM PËR VLERËSIM TË GJENDJES PËR VEPRIM NDAJ DENONCIMEVE TË DENONCUESVE DHE TRANSPARENCËS DHE LLOGARIDHËNIES TË NDËRMARRJEVE PUBLIKE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT
STUDIM PËR VLERËSIM TË GJENDJES PËR VEPRIM NDAJ DENONCIMEVE TË DENONCUESVE DHE TRANSPARENCËS DHE LLOGARIDHËNIES TË NDËRMARRJEVE PUBLIKE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT
DEKLARATË PËR PRAKTIKAT DHE POLITIKAT KUNDËR KORRUPSIONIT NË NDËRMARRJET PUBLIKE
DEKLARATË PËR PRAKTIKAT DHE POLITIKAT KUNDËR KORRUPSIONIT NË NDËRMARRJET PUBLIKE
UDHËZUES PËR ZBATIMIN POLITIKAVE DHE PRAKTIKAVE KUNDËR KORRUPSIONIT NË NDËRMARRJET PUBLIKE
UDHËZUES PËR ZBATIMIN POLITIKAVE DHE PRAKTIKAVE KUNDËR KORRUPSIONIT NË NDËRMARRJET PUBLIKE
ИСИЕ Инфографици - Трансарентност на Јавни Претпријатија
ИСИЕ Инфографици - Трансарентност на Јавни Претпријатија
ИСИЕ Годишен план за мапирање, процена и управување со ризици
ИСИЕ Годишен план за мапирање, процена и управување со ризици
ИСИЕ Упатство за постапување со подароци, спонзорства и донации
ИСИЕ Упатство за постапување со подароци, спонзорства и донации
ИСИЕ упатство за спречување на судир на интереси
ИСИЕ упатство за спречување на судир на интереси