Calls


Calls 2019

Повик број 01/15-2019

Институтот за стратешки истражувања и едукација (ИСИЕ) од Скопје за потребите на реализација на проектот “Hidden Gems of Skopje Old Town: Project for Mapping Locations and Trails of Intangible Cultural Heritage”(Скриено богатство на Скопската стара чаршија: Мапирање на локации и патеки на нематеријално културно наследство)  кој е финансиран од Regional Cooperation Council објавува повик за набавка

 1. Предмет на набавка

Предмет на набавка се фотографии на објекти во старата скопска чаршија од 70 до 100 локации или вкупно од 250 до 300 фотографии.

Локацијата за фотографирање е старата скопска чаршија.

Листата на објекти кои ќе бидат фотографирани ќе биде подготовена од страна на ИСИЕ

Фотографиите треба да бидат технички обработени и подобни за користење за изработка на мобилна локација.

Фотографиите и сите права од фотографиите преминуваат на ИСИЕ

ИСИЕ го задржува правото да ги употребува фотографиите и за други намени (промоции на социјални мрежи и слично)

Проектната документација е достапна на интернет страницата на ИСИЕ

 1. Критериуми за избор

Цена: 40 поени

Рок на завршување на работите: 20 поени

Квалитет: 20 поени

Претходно искуство: 20 поени

 1. Документи кои треба да се достават
 • Финансиска понуда, која треба биде дадена во вкупна сума во денари која ги вклучува сите трошоци на понудувачот како и рокот за завршување на работите
 • Доказ за квалитет кој претставува доказ дека понудувачот располага со соодветна техничка опрема
 • Листа на референтни претходни проекти или работни задачи со кои се докажува претходно искуство
 1. Склучување на договорот и рангирање

Доколку најдобро рангираната понуда е повисока од износот на средства утврден согласно со буџетот на ИСИЕ и одобрен од донаторот за оваа намена ИСИЕ го задржува правото да побара намалување на понудената цена од страна на понудувачот. Доколку понудувачот не се согласи со намалување на цената, ИСИЕ го задржува правото да не ја прифати понудата односно да не склучи договор со ни еден понудувач.

 1. Рок за аплицирање: 21.1.2019 година
 2. Доставување на понудите: понудите се доставуваат електронски на следната адреса isie@mail.org

За дополнителни информации Ве молиме обратете се на: isie@mail.org или на телефонскиот број 071 375 554

Повик број 02/15-2019

Институтот за стратешки истражувања и едикација (ИСИЕ) од Скопје за потребите на реализација на проектот “Hidden Gems of Skopje Old Town: Project for Mapping Locations and Trails of Intangible Cultural Heritage”(Скриено богатство на Скопската стара чаршија: Мапирање на локации и патеки на нематеријално културно наследство)  кој е финансиран од Regional Cooperation Council објавува повик за набавка

 1. Предмет на набавка

Предмет на набавка се два видео записи за потребите на проектот, преку продуцирање на кадри и инсерти од старата скопска чаршија.

Локацијата на снимање е старата скопска чаршија.

Понудувачот треба да обезбеди и снимање со дрон за потребите на видео записите.

Понудувачот има обврска да го организира целокупното снимање и монтирање на видео записите согласно професионалните стандарди.

Должината на секое видео одделно е максимум 2 минути.

Видео записите и сите права од видео записите  преминуваат на ИСИЕ

ИСИЕ го задржува правото да ги употребува видео записите и за други намени (промоции на социјални мрежи и слично)

 1. Критериуми за избор

Цена: 40 поени

Рок на завршување на работите: 20 поени

Квалитет: 20 поени

Претходно искуство: 20 поени

 1. Документи кои треба да се достават
 • Финансиска понуда, која треба биде дадена во вкупна сума во денари која ги вклучува сите трошоци на понудувачот како и рокот за завршување на работите
 • Доказ за квалитет кој претставува доказ дека понудувачот располага со соодветна техничка опрема
 • Листа на референтни претходни проекти или работни задачи со кои се докажува претходно искуство
 1. Склучување на договорот и рангирање

Доколку најдобро рангираната понуда е повисока од износот на средства утврден согласно со буџетот на ИСИЕ и одобрен од донаторот за оваа намена ИСИЕ го задржува правото да побара намалување на понудената цена од страна на понудувачот. Доколку понудувачот не се согласи со намалување на цената, ИСИЕ го задржува правото да не ја прифати понудата односно да не склучи договор со ни еден понудувач.

 1. Рок за аплицирање: 21.1.2019 година
 2. Доставување на понудите: понудите се доставуваат електронски на следната адреса isie@mail.org

За дополнителни информации Ве молиме обратете се на: isie@mail.org или на телефонскиот број 071 375 554

Повик број 03/15-2019

Институтот за стратешки истражувања и едикација (ИСИЕ) од Скопје за потребите на реализација на проектот “Hidden Gems of Skopje Old Town: Project for Mapping Locations and Trails of Intangible Cultural Heritage”(Скриено богатство на Скопската стара чаршија: Мапирање на локации и патеки на нематеријално културно наследство)  кој е финансиран од Regional Cooperation Council објавува повик за набавка

 1. Предмет на набавка

Предмет на набавка е изработка на посебна интернет страница и нејзино одржување за потребите на проектот.

Понудувачот има обврска да обезбеди и обука од 20 часа за лице од ИСИЕ кое ќе биде задолжено да биде администратор на страницата. Проектната документација е достапна на интернет страницата на ИСИЕ.

Цена: 60 поени

Рок на завршување на работите: 20 поени

Претходно искуство: 20 поени

 1. Документи кои треба да се достават
 • Финансиска понуда, која треба биде дадена во вкупна сума во денари која ги вклучува сите трошоци на понудувачот како и рокот за завршување на работите
 • Листа на референтни претходни проекти или работни задачи со кои се докажува претходно искуство
 1. Склучување на договорот и рангирање

Доколку најдобро рангираната понуда е повисока од износот на средства утврден согласно со буџетот на ИСИЕ и одобрен од донаторот за оваа намена ИСИЕ го задржува правото да побара намалување на понудената цена од страна на понудувачот. Доколку понудувачот не се согласи со намалување на цената, ИСИЕ го задржува правото да не ја прифати понудата односно да не склучи договор со ни еден понудувач.

 1. Рок за аплицирање: 21.1.2019 година
 2. Доставување на понудите: понудите се доставуваат електронски на следната адреса isie@mail.org

За дополнителни информации Ве молиме обратете се на: isie@mail.org или на телефонскиот број 071 375 554

Повик број 04/15-2019

Институтот за стратешки истражувања и едикација (ИСИЕ) од Скопје за потребите на реализација на проектот “Hidden Gems of Skopje Old Town: Project for Mapping Locations and Trails of Intangible Cultural Heritage”(Скриено богатство на Скопската стара чаршија: Мапирање на локации и патеки на нематеријално културно наследство)  кој е финансиран од Regional Cooperation Council објавува повик за набавка

 1. Предмет на набавка

Предмет на набавка се печатење на фалери во количина 10.000 примероци. Проектната документација е достапна на интернет страницата на ИСИЕ

 1. Критериуми за избор

Цена: 80 поени

Рок на завршување на работите: 20 поени

 1. Документи кои треба да се достават
 • Финансиска понуда, која треба биде дадена во вкупна сума во денари која ги вклучува сите трошоци на понудувачот како и рокот за завршување на работите
 1. Склучување на договорот и рангирање

Доколку најдобро рангираната понуда е повисока од износот на средства утврден согласно со буџетот на ИСИЕ и одобрен од донаторот за оваа намена ИСИЕ го задржува правото да побара намалување на понудената цена од страна на понудувачот. Доколку понудувачот не се согласи со намалување на цената, ИСИЕ го задржува правото да не ја прифати понудата односно да не склучи договор со ни еден понудувач.

 1. Рок за аплицирање: 21.1.2019 година
 2. Доставување на понудите: понудите се доставуваат електронски на следната адреса isie@mail.org

За дополнителни информации Ве молиме обратете се на: isie@mail.org или на телефонскиот број 071 375 554

Повик број 05/15-2019

Институтот за стратешки истражувања и едикација (ИСИЕ) од Скопје за потребите на реализација на проектот “Hidden Gems of Skopje Old Town: Project for Mapping Locations and Trails of Intangible Cultural Heritage”(Скриено богатство на Скопската стара чаршија: Мапирање на локации и патеки на нематеријално културно наследство)  кој е финансиран од Regional Cooperation Council објавува повик за набавка

 1. Предмет на набавка

Предмет на набавката е дизајн на визуелен идентитет на проект кој се состои од дизајн на лого и дизајн на кампања за презентација на проектот. Проектната документација е достапна на интернет страницата на ИСИЕ.

 1. Критериуми за избор

Цена: 60 поени

Рок на завршување на работите: 20 поени

Претходно искуство: 20 поени

 1. Документи кои треба да се достават
 • Финансиска понуда, која треба биде дадена во вкупна сума во денари која ги вклучува сите трошоци на понудувачот како и рокот за завршување на работите
 • Листа на референтни претходни проекти или работни задачи со кои се докажува претходно искуство
 1. Склучување на договорот и рангирање

Доколку најдобро рангираната понуда е повисока од износот на средства утврден согласно со буџетот на ИСИЕ и одобрен од донаторот за оваа намена ИСИЕ го задржува правото да побара намалување на понудената цена од страна на понудувачот. Доколку понудувачот не се согласи со намалување на цената, ИСИЕ го задржува правото да не ја прифати понудата односно да не склучи договор со ни еден понудувач.

 1. Рок за аплицирање: 21.1.2019 година
 2. Доставување на понудите: понудите се доставуваат електронски на следната адреса isie@mail.org

За дополнителни информации Ве молиме обратете се на: isie@mail.org или на телефонскиот број 071 375 554

Повик број 06/15-2019

Институтот за стратешки истражувања и едикација (ИСИЕ) од Скопје за потребите на реализација на проектот “Hidden Gems of Skopje Old Town: Project for Mapping Locations and Trails of Intangible Cultural Heritage”(Скриено богатство на Скопската стара чаршија: Мапирање на локации и патеки на нематеријално културно наследство)  кој е финансиран од Regional Cooperation Council објавува повик за набавка

 1. Предмет на набавка

Предмет на набавка е дизајн на структруа на мобилна апликација за IOS и Android верзија.

Дизајнот треба да возможи лесно и едноставно ракување на корисниците на апликацијата.

Дизајнот треба да вклучи соодветни технички решенија за содржините на мобилната апликација определени со проектот на ИСИЕ. Проектната документација е достапна на интернет страницата на ИСИЕ.

 1. Критериуми за избор

Цена: 60 поени

Рок на завршување на работите: 20 поени

Претходно искуство: 20 поени

 1. Документи кои треба да се достават
 • Финансиска понуда, која треба биде дадена во вкупна сума во денари која ги вклучува сите трошоци на понудувачот како и рокот за завршување на работите
 • Листа на референтни претходни проекти или работни задачи со кои се докажува претходно искуство
 1. Склучување на договорот и рангирање

Доколку најдобро рангираната понуда е повисока од износот на средства утврден согласно со буџетот на ИСИЕ и одобрен од донаторот за оваа намена ИСИЕ го задржува правото да побара намалување на понудената цена од страна на понудувачот. Доколку понудувачот не се согласи со намалување на цената, ИСИЕ го задржува правото да не ја прифати понудата односно да не склучи договор со ни еден понудувач.

 1. Рок за аплицирање: 21.1.2019 година
 2. Доставување на понудите: понудите се доставуваат електронски на следната адреса isie@mail.org

За дополнителни информации Ве молиме обратете се на: isie@mail.org или на телефонскиот број 071 375 554

 

Повик број 07/15-2018

Институтот за стратешки истражувања и едикација (ИСИЕ) од Скопје за потребите на реализација на проектот “Hidden Gems of Skopje Old Town: Project for Mapping Locations and Trails of Intangible Cultural Heritage”(Скриено богатство на Скопската стара чаршија: Мапирање на локации и патеки на нематеријално културно наследство)  кој е финансиран од Regional Cooperation Council објавува повик за набавка

 1. Предмет на набавка

Предмет на набавка е изработка на мобилна апликација за IOS и Android. Мобилната апликација претставува туристички водич за старата скопска чаршија согласно со проектната документација која е објавена на интернет страницата на ИСИЕ. Предметот на набавката  се состои од:

 • Изработка на позадински дел на апликацијата, подигнување на база и комуникација со неа (вклучувајќи сетирање на сервер, креирање на база, креирање/менување на податоци, пуширање на нотификации и др)
 • Конфигурација на администраторска платформа за апликациите
 • Изработка на IOS апликација
 • Изработка на Android апликација

Во документацијата е опишана содржината на апликацијата која се состои од текст, слики, мапи, аудио и видео запис и кои треба да бидат внесени во мобилната апликација која е дел од обврските на овој повик.

 

Проектната документација е достапна на интернет страницата на ИСИЕ

 1. Критериуми за избор

Цена: 50 поени

Рок на завршување на работите: 20 поени

Претходно искуство: 30 поени

 1. Документи кои треба да се достават
 • Финансиска понуда, која треба биде дадена во вкупна сума во денари која ги вклучува сите трошоци на понудувачот (без данок) како и рокот за завршување на работите
 • Листа на референтни претходни проекти или работни задачи со кои се докажува претходно искуство
 1. Склучување на договорот и рангирање

Доколку најдобро рангираната понуда е повисока од износот на средства утврден согласно со буџетот на ИСИЕ и одобрен од донаторот за оваа намена ИСИЕ го задржува правото да побара намалување на понудената цена од страна на понудувачот. Доколку понудувачот не се согласи со намалување на цената, ИСИЕ го задржува правото да не ја прифати понудата односно да не склучи договор со ни еден понудувач.

 1. Рок за аплицирање: 25.1.2019 година
 2. Доставување на понудите: понудите се доставуваат електронски на следната адреса isie@mail.org

 

За дополнителни информации Ве молиме обратете се на: isie@mail.org или на телефонскиот број 071 375 554

 

Повик број 08/15-2019

Институтот за стратешки истражувања и едикација (ИСИЕ) од Скопје за потребите на реализација на проектот “Hidden Gems of Skopje Old Town: Project for Mapping Locations and Trails of Intangible Cultural Heritage”(Скриено богатство на Скопската стара чаршија: Мапирање на локации и патеки на нематеријално културно наследство)  кој е финансиран од Regional Cooperation Council објавува повик за набавка

 1. Предмет на набавка

Предмет на набавката е снимање на аудио записи. Снимањето се состои од аудио записи на текст кој е подготвен од страна на ИСИЕ. Обемот на работа опфаќа 70 аудиозаписи при што секој одделен аудиозапис во просек е приближно не подолг од 10 минути траење, односно вкупно целиот материјал е приближно не подолг од 700 минути.

 

 1. Критериуми за избор

Цена: 60 поени

Рок на завршување на работите: 20 поени

Претходно искуство: 20 поени

 1. Документи кои треба да се достават
 • Финансиска понуда, која треба биде дадена во вкупна сума во денари во бруто износ која ги вклучува сите трошоци на понудувачот како и рокот за завршување на работите
 • Листа на референтни претходни проекти или работни задачи со кои се докажува претходно искуство
 1. Склучување на договорот и рангирање

Доколку најдобро рангираната понуда е повисока од износот на средства утврден согласно со буџетот на ИСИЕ и одобрен од донаторот за оваа намена ИСИЕ го задржува правото да побара намалување на понудената цена од страна на понудувачот. Доколку понудувачот не се согласи со намалување на цената, ИСИЕ го задржува правото да не ја прифати понудата односно да не склучи дог-овор со ни еден понудувач.

 1. Рок за аплицирање: 1.3.2019 година
 2. Доставување на понудите: понудите се доставуваат електронски на следната адреса isie@mail.org

За дополнителни информации Ве молиме обратете се на: isie@mail.org или на телефонскиот број 071 375 554

 

Повик број 09/15-2018

Институтот за стратешки истражувања и едикација (ИСИЕ) од Скопје за потребите на реализација на проектот “Hidden Gems of Skopje Old Town: Project for Mapping Locations and Trails of Intangible Cultural Heritage”(Скриено богатство на Скопската стара чарјшија: Мапирање на локации и патеки на нематеријално културно наследство)  кој е финансиран од Regional Cooperation Council објавува повик за набавка

 1. Предмет на набавка

Предметот на набавката се состои од превод на текст во обем од 25 страници, 1500 карактери на страница (без простор). Тектстот е подготвен на македонски јазик. Текстот треба да се преведе на следните јазици: албански јазик, турски јазик, грчки јазик, германски јазик, полски јазик, српски јазик, бугарски јазик, англиски јазик и холандски јазик.

Понудите може да бидат доставени за сите јазици, или за одделен јазик.

 1. Критериуми за избор

Цена: 60 поени

Рок на завршување на работите: 40 поени

 1. Документи кои треба да се достават
 • Финансиска понуда, која треба биде дадена во вкупна сума во денари која ги вклучува сите трошоци на понудувачот како и рокот за завршување на работите
 1. Склучување на договорот и рангирање

Доколку најдобро рангираната понуда е повисока од износот на средства утврден согласно со буџетот на ИСИЕ и одобрен од донаторот за оваа намена ИСИЕ го задржува правото да побара намалување на понудената цена од страна на понудувачот. Доколку понудувачот не се согласи со намалување на цената, ИСИЕ го задржува правото да не ја прифати понудата односно да не склучи договор со ни еден понудувач.

 1. Рок за аплицирање: 1.3.2019 година
 2. Доставување на понудите: понудите се доставуваат електронски на следната адреса isie@mail.org

 

За дополнителни информации Ве молиме обратете се на: isie@mail.org или на телефонскиот број 071 375 554

Повик број 10/15-2019

Институтот за стратешки истражувања и едукација (ИСИЕ) од Скопје за потребите на реализација на проектот “Hidden Gems of Skopje Old Town: Project for Mapping Locations and Trails of Intangible Cultural Heritage”(Скриено богатство на Скопската стара чаршија: Мапирање на локации и патеки на нематеријално културно наследство)  кој е финансиран од Regional Cooperation Council објавува повик за набавка

 1. Предмет на набавка

Предмет на набавката е техничка обработка што вклучува обработка на звукот, монтирање и јазична обработка, како и изработка на музичка подлога на 70 одделни аудио записи или околу 700 минути.

 1. Критериуми за избор

Цена: 70 поени

Рок на завршување на работите: 30 поени

 1. Документи кои треба да се достават
 • Финансиска понуда, која треба биде дадена во вкупна сума во денари во бруто износ која ги вклучува сите трошоци на понудувачот како и рокот за завршување на работите.
 1. Склучување на договорот и рангирање

Доколку најдобро рангираната понуда е повисока од износот на средства утврден согласно со буџетот на ИСИЕ и одобрен од донаторот за оваа намена ИСИЕ го задржува правото да побара намалување на понудената цена од страна на понудувачот. Доколку понудувачот не се согласи со намалување на цената, ИСИЕ го задржува правото да не ја прифати понудата односно да не склучи дог-овор со ни еден понудувач.

 1. Рок за аплицирање: 10.4.2019 година
 2. Доставување на понудите: понудите се доставуваат електронски на следната адреса isie@mail.org

За дополнителни информации Ве молиме обратете се на: isie@mail.org или на телефонскиот број 071 375 554

Повик број 11/15-2019

Институтот за стратешки истражувања и едикација (ИСИЕ) од Скопје за потребите на реализација на проектот “Hidden Gems of Skopje Old Town: Project for Mapping Locations and Trails of Intangible Cultural Heritage”(Скриено богатство на Скопската стара чаршија: Мапирање на локации и патеки на нематеријално културно наследство)  кој е финансиран од Regional Cooperation Council објавува повик за набавка

 1. Предмет на набавка

Предмет на набавка е техничка обработка и прилaгодување на формат на сликите, видеата, аудио записи и текстуални записи како и нивно интегрирање во мобилана апликација за IOS и Android. Понудувачот има обврска да обезбеди и обука од 20 часа, на лице одредено од ИСИЕ за раководење со овој сегмент на мобилните апликации.

Во документацијата е опишана содржината на апликацијата која се состои од текст, слики, мапи, аудио и видео запис и кои треба да бидат внесени во мобилната апликација која е дел од обврските на овој повик.

 

Проектната документација е достапна на интернет страницата на ИСИЕ

 1. Критериуми за избор

Цена: 70 поени

Рок на завршување на работите: 20 поени

Претходно искуство: 10 поени

 1. Документи кои треба да се достават
 • Финансиска понуда, која треба биде дадена во вкупна сума во денари која ги вклучува сите трошоци на понудувачот во бруто износ како и рокот за завршување на работите
 • Листа на референтни претходни проекти или работни задачи со кои се докажува претходно искуство
 1. Склучување на договорот и рангирање

Доколку најдобро рангираната понуда е повисока од износот на средства утврден согласно со буџетот на ИСИЕ и одобрен од донаторот за оваа намена ИСИЕ го задржува правото да побара намалување на понудената цена од страна на понудувачот. Доколку понудувачот не се согласи со намалување на цената, ИСИЕ го задржува правото да не ја прифати понудата односно да не склучи договор со ни еден понудувач.

 1. Рок за аплицирање: 10.4.2019 година
 2. Доставување на понудите: понудите се доставуваат електронски на следната адреса isie@mail.org

 

За дополнителни информации Ве молиме обратете се на: isie@mail.org или на телефонскиот број 071 375 554

Повик број 12/15-2019

Институтот за стратешки истражувања и едикација (ИСИЕ) од Скопје за потребите на реализација на проектот “Hidden Gems of Skopje Old Town: Project for Mapping Locations and Trails of Intangible Cultural Heritage”(Скриено богатство на Скопската стара чарјшија: Мапирање на локации и патеки на нематеријално културно наследство)  кој е финансиран од Regional Cooperation Council објавува повик за набавка

 1. Предмет на набавка

Предмет на набавка e ангажирање на субјект кој како понудувач треба да обезбеди и организира лица кои ќе снимат во форма на аудио записи текст на следните јазици: македонски јазик, албански јазик, турски јазик, грчки јазик, српски јазик, бугарски јазик, англиски јазик, холандски јазик и германски јазик.

Предметот на набавката не е деллив.

Текстот кој треба да биде прочитан е претходно подготвен од страна на ИСИЕ. Обемот на текстот е четири страници со 1800 карактери по страница. Од секој јазик ќе бидат снимени 7 одделни аудио записи. Понудувачот има обврска да обезбеди различни лица кои имаат соодветни јазични познавања а кои вклучуваат различни гласови (машки и женски). Едно лице ќе може да прочита и интерпретира најмногу 2 различни јазици.

 1. Критериуми за избор

Цена: 60 поени

Рок на завршување на работите: 40 поени

 1. Документи кои треба да се достават
 • Финансиска понуда, која треба биде дадена во вкупна сума во денари која ги вклучува сите трошоци на понудувачот како и рокот за завршување на работите

 

 1. Склучување на договорот и рангирање

Доколку најдобро рангираната понуда е повисока од износот на средства утврден согласно со буџетот на ИСИЕ и одобрен од донаторот за оваа намена ИСИЕ го задржува правото да побара намалување на понудената цена од страна на понудувачот. Доколку понудувачот не се согласи со намалување на цената, ИСИЕ го задржува правото да не ја прифати понудата односно да не склучи договор со ни еден понудувач.

 1. Рок за аплицирање: 10.4.2019 година
 2. Доставување на понудите: понудите се доставуваат електронски на следната адреса isie@mail.org

 

За дополнителни информации Ве молиме обратете се на: isie@mail.org или на телефонскиот број 071 375 554

Повик број 13/15-2019

Институтот за стратешки истражувања и едикација (ИСИЕ) од Скопје за потребите на реализација на проектот “Hidden Gems of Skopje Old Town: Project for Mapping Locations and Trails of Intangible Cultural Heritage”(Скриено богатство на Скопската стара чарјшија: Мапирање на локации и патеки на нематеријално културно наследство)  кој е финансиран од Regional Cooperation Council објавува повик за набавка

 1. Предмет на набавка

Предметот на набавката се состои од техничка обработка и корекција на текст кој е во форма на превод во обем од 25 страници, 1500 карактери на страница (без простор). Тектстот е подготвен на македонски јазик, албански јазик, турски јазик, грчки јазик, германски јазик, полски јазик, српски јазик, бугарски јазик, англиски јазик и холандски јазик.

Ангажираниот субјект има обврска да изврши техничка обработка и форматирање на текстовите на горенаведените јазици како и лекторирање на текстовите на македонски јазик.

 1. Критериуми за избор

Цена: 60 поени

Рок на завршување на работите: 40 поени

 1. Документи кои треба да се достават
 • Финансиска понуда, која треба биде дадена во вкупна сума во денари која ги вклучува сите трошоци на понудувачот како и рокот за завршување на работите
 1. Склучување на договорот и рангирање

Доколку најдобро рангираната понуда е повисока од износот на средства утврден согласно со буџетот на ИСИЕ и одобрен од донаторот за оваа намена ИСИЕ го задржува правото да побара намалување на понудената цена од страна на понудувачот. Доколку понудувачот не се согласи со намалување на цената, ИСИЕ го задржува правото да не ја прифати понудата односно да не склучи договор со ни еден понудувач.

 1. Рок за аплицирање: 15.4.2019 година
 2. Доставување на понудите: понудите се доставуваат електронски на следната адреса isie@mail.org

 

За дополнителни информации Ве молиме обратете се на: isie@mail.org или на телефонскиот број 071 375 554

 

Повик број 14/15-2019

И

Институтот за стратешки истражувања и едикација (ИСИЕ) од Скопје за потребите на реализација на проектот “Hidden Gems of Skopje Old Town: Project for Mapping Locations and Trails of Intangible Cultural Heritage”(Скриено богатство на Скопската стара чарјшија: Мапирање на локации и патеки на нематеријално културно наследство)  кој е финансиран од Regional Cooperation Council објавува повик за набавка

 1. Предмет на набавка

Предметот на набавката се состои од ангажирање на две лица за делње на промотивни материјали (флаери) на јавни места и угостителски објекти потребите на проектот “Hidden Gems of Skopje Old Town: Project for Mapping Locations and Trails of Intangible Cultural Heritage”(Скриено богатство на Скопската стара чаршија: Мапирање на локации и патеки на нематеријално културно наследство).

Работниот ангажман ќе биде определен во месец мај и месец јуни, заклучно до 7 јуни 2019 година  односно вкупно 25 работни денови поединечно по лице.

Промотивниот материјал ќе биде делен на територијата на Град Скопје.

 1. Критериуми за избор

Цена: 100 поени

 1. Документи кои треба да се достават
 • Финансиска понуда, која треба биде дадена во вкупна сума во денари како бруто износ како и биографија на кандидатите.
 1. Склучување на договорот и рангирање

Доколку најдобро рангираната понуда е повисока од износот на средства утврден согласно со буџетот на ИСИЕ и одобрен од донаторот за оваа намена ИСИЕ го задржува правото да побара намалување на понудената цена од страна на понудувачот. Доколку понудувачот не се согласи со намалување на цената, ИСИЕ го задржува правото да не ја прифати понудата односно да не склучи договор со ни еден понудувач.

 1. Рок за аплицирање: 15.4.2019 година
 2. Доставување на понудите: понудите се доставуваат електронски на следната адреса isie@mail.org

 

За дополнителни информации Ве молиме обратете се на: isie@mail.org или на телефонскиот број 071 375 554

Повик број 15/15-2019

Институтот за стратешки истражувања и едикација (ИСИЕ) од Скопје за потребите на реализација на проектот “Hidden Gems of Skopje Old Town: Project for Mapping Locations and Trails of Intangible Cultural Heritage”(Скриено богатство на Скопската стара чарјшија: Мапирање на локации и патеки на нематеријално културно наследство)  кој е финансиран од Regional Cooperation Council објавува повик за набавка

 1. Предмет на набавка

Предметот на набавката се состои од кетеринг услуга за завршен настан за 100 лица и храна, пијалоци (при што се вклучени само безалкохолни пијалоци) и послуга од најмалку три конобари. Доставата на храната е вклучена во цената.

Завршниот настан ќе се оддржи на 18.5.2019 година (сабота) во Музејот на холокаустот во Скопје.

 1. Критериуми за избор

Цена: 100 поени

 1. Документи кои треба да се достават
 • Финансиска понуда, која треба биде дадена во вкупна сума во денари која ги вклучува сите трошоци. Цената треба да биде дадена со вклучен данок на додадена вредност.
 1. Склучување на договорот и рангирање

Доколку најдобро рангираната понуда е повисока од износот на средства утврден согласно со буџетот на ИСИЕ и одобрен од донаторот за оваа намена ИСИЕ го задржува правото да побара намалување на понудената цена од страна на понудувачот. Доколку понудувачот не се согласи со намалување на цената, ИСИЕ го задржува правото да не ја прифати понудата односно да не склучи договор со ни еден понудувач.

 1. Рок за аплицирање: 3.5.2019 година
 2. Доставување на понудите: понудите се доставуваат електронски на следната адреса isie@mail.org

 

За дополнителни информации Ве молиме обратете се на: isie@mail.org или на телефонскиот број 071 375 554

 

Повик број 16/15-2019

Институтот за стратешки истражувања и едикација (ИСИЕ) од Скопје за потребите на реализација на проектот “Hidden Gems of Skopje Old Town: Project for Mapping Locations and Trails of Intangible Cultural Heritage”(Скриено богатство на Скопската стара чарјшија: Мапирање на локации и патеки на нематеријално културно наследство)  кој е финансиран од Regional Cooperation Council објавува повик за набавка

 1. Предмет на набавка

Предметот на набавката се состои од изработка и дизајнирање на два (2) банери за потребите на проектот “Hidden Gems of Skopje Old Town: Project for Mapping Locations and Trails of Intangible Cultural Heritage”(Скриено богатство на Скопската стара чаршија: Мапирање на локации и патеки на нематеријално културно наследство).

Рокот за завршување на работите е 15 работни дена од денот на склучување на договорот

Критериуми за избор

Цена: 100 поени

 1. Документи кои треба да се достават -Финансиска понуда, која треба биде дадена во вкупна сума во денари
 2. Склучување на договорот и рангирање

Доколку најдобро рангираната понуда е повисока од износот на средства утврден согласно со буџетот на ИСИЕ и одобрен од донаторот за оваа намена ИСИЕ го задржува правото да побара намалување на понудената цена од страна на понудувачот. Доколку понудувачот не се согласи со намалување на цената, ИСИЕ го задржува правото да не ја прифати понудата односно да не склучи договор со ни еден понудувач.

 1. Рок за аплицирање: 10.04.2019 година
 2. Доставување на понудите: понудите се доставуваат електронски на следната адреса isie@mail.org

 

За дополнителни информации Ве молиме обратете се на: isie@mail.org или на телефонскиот број 071 375 554

Повик за јавна набавка бр. 17-2019 (изработка на ресурсна страница)

Повик за јавна набавка бр. 18-2019 (дизајн на инфографици)

Повик за јавна набавка бр. 19-2019 (превод)

Институтот за стратешки истражувања и едукација објавува

 

ЈАВЕН ПОВИК број 02/2018

За набавка на превод за потребите на проектот “Јакнење на капацитетите на граѓанските организации  за остварување на правата на граѓаните за референдум на локално ниво”

 

 1. Предметот на набавката се состои од превод од македонски јазик на албански јазик на текст кој е подготвен од страна на ИСИЕ. Текстот е поделен во две публикации и тоа “Референдум на локално ниво: реланост или фикација – Студија за референдум на локално ниво” и “Водич за референдум на локално ниво”.
 2. Единствен критериум за набавката е цена
 3. Цената да биде изрзена во бруто износ по едници страница текст сметано со 1800 карактери страница
 4. Рокот на испорака на преводот е 25 работни дена од денот на склучувањето на договорот
 5. Рокот за пријавување на понудите е 27.7.2018

 

Претседател на управен одбор на ИСИЕ                                        Скопје, 12.7.2018

Д-р Мишо Докмановиќ

 

 

Институтот за стратешки истражувања и едукација објавува

 

ЈАВЕН ПОВИК број 03/2018

 

За набавка  за организирање на обуки за потребите на проектот “Јакнење на капацитетите на граѓанските организации  за остварување на правата на граѓаните за референдум на локално ниво”

 

 1. Предметот на набавката се состои од ангажирање на лице за осмислување и спроведување на три обуки во оптштините Бутел, Гази Баба и Арачиново на тема референдум и правната рамка за локален референдум
 2. Квалификации на понудувачот
  1. Доктор на правни науки од областа управно право или уставно право
  2. Минимум 5 години работно искуство во областа
 3. Рокот за пријавување на понудите е 22.8.2018

 

Претседател на управен одбор на ИСИЕ                                        Скопје, 13.7.2018

Д-р Мишо Докмановиќ

 

 

Институтот за стратешки истражувања и едукација објавува

 

ЈАВЕН ПОВИК број 04/2018

 

За набавка на лекторирање за потребите на проектот “Јакнење на капацитетите на граѓанските организации  за остварување на правата на граѓаните за референдум на локално ниво”

 

 1. Предметот на набавката се состои од лекторирање на текст кој е подготвен од страна на ИСИЕ
 2. Должината на текстот се проценува од 48 до 52 страници
 3. Единствен критериум за набавката е цена
 4. Рокот на испорака на преводот е 25 работни дена од денот на склучувањето на договорот
 5. Рокот за пријавување на понудите е 27.7.2018

 

Претседател на управен одбор на ИСИЕ                                        Скопје, 16.07.2018

Д-р Мишо Докмановиќ

**Понудите за сите повици се доставуваат на контактите наведени на веб – страницата на ИСИЕ (www.isie.org.mk) освен кога не е поинаку назначено.